Gespecialiseerd in borstvoeding
Voorbereid vanaf je zwangerschap!

Questions?

Achter deze webshop staat een gemotiveerd team dat het allerbeste wil voor haar online klanten, want we wéten hoe moeilijk het soms kan zijn om met een pasgeboren baby (of dikke buik) te gaan winkelen.

Daarom hechten we net zoveel belang aan onze online-klanten als aan de klanten die wel tot in één van onze winkels geraken. We willen ons engageren om te werken aan een continue verbetering van de online-winkel.

Wil je ons iets laten weten, ondervind je een probleem of heb je een vraag waar je niet onmiddellijk het antwoord op vindt in onze FAQ sectie, blijf er niet mee zitten en vul asjeblieft onderstaand formulier in. We komen bij je terug, nog voor je blueberrypie hebt kunnen zeggen !

Roeline & team

Indien je via telefoon gecontacteerd wilt worden, laat dan je telefoonnummer achter
Algemene Voorwaarden
 1. Verkoper
  Dit is de webshop van Boobs-‘n-Burps N.V. (hierna ook “Boobs-‘n-Burps”, “Verkoper”, “de Verkoper” of “wij”), met officieel adres

  Engels Plein 31
  3000 Leuven
  België

  Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is BE 0825.402.890.
   
 2. Toepassing
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website shop.boobs-n-burps.be.
  • Elke bestelling door de klant (hierna ook “Koper”, “de Koper” of “u”) via de website shop.boobs-n-burps.be geldt als aanvaarding door de Koper van de op dat moment van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, tenzij andere voorwaarden expliciet en schriftelijk werden bevestigd door de Verkoper.
    
 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

  Aanbiedingen
  Bestellingen
  Overeenkomst
  • Alle offertes van Boobs-‘n-Burps zijn vrijblijvend en kunnen herroepen of gewijzigd worden.
  • De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
  • Als looptijd van alle aanbiedingen of acties geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel tot de looptijd zoals aangegeven op de website is verstreken.
  • Nadat de looptijd van een aanbieding is verstreken, kan de Koper op geen enkele wijze aanspraak maken op de desbetreffende aanbieding.
    
  • Boobs-‘n-Burps is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk is bevestigd of nadat met de uitvoering van de bestelling is van start gegaan.
  • Boobs-‘n-Burps is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
  • Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Boobs-‘n-Burps bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Boobs-‘n-Burps dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling mee.
    
  • Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Boobs-‘n-Burps uw bestelling schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.
    
 4. Prijzen en kosten
  • De prijzen vermeld op de website op het moment van bestelling zijn van toepassing.
  • Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  • Boobs-‘n-Burps behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
  • Afhankelijk van de bestelling en het gevraagde leveringsadres rekent Boobs-‘n-Burps de Koper verzendkosten aan. Verzendkosten worden duidelijk en afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.
  • De vermelde verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd (bv. indien u een fout leveringsadres invult) of als een bestelling gedeeltelijk of volledig wordt teruggestuurd.
  • Boobs-‘n-Burps behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen (extra) verzendkosten in rekening te brengen.
    
 5. Betaling
  Overschrijving
  Kredietkaart
  • De Koper kan de koopsom van de bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Boobs-‘n-Burps behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
  • Bestelde goederen worden slechts verzonden wanneer alle verschuldigde bedragen werden voldaan.
    
  • Indien de Koper kiest voor een betaling via overschrijving, verstuurt Boobs-‘n-Burps de goederen na het ontvangen van het over te schrijven bedrag op de rekening. Boobs-‘n-Burps kan hierbij geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging tussen het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van het overeenkomstig bedrag op de rekening van Boobs-‘n-Burps.
    
  • Indien u kiest voor een betaling met kredietkaart, geeft u Boobs-‘n-Burps het recht om, bij het plaatsen van uw bestelling, te controleren of uw kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.
    
 6. Levering
  • Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bevestigd door Boobs-‘n-Burps.
  • Boobs-‘n-Burps levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 dagen – af op het adres zoals door de Koper bij de bestelling is opgegeven, en dit zolang de voorraad strekt. Alle goederen aangegeven op de website zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Boobs-‘n-Burps u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Boobs-‘n-Burps heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
  • Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
  • Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden duidelijk en afzonderlijk vermeld.
  • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
  • Boobs-‘n-Burps heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
  • In geval van niet-levering van de goederen worden de door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
    
 7. Eigendom goederen
  De geleverde goederen blijven eigendom van Boobs-‘n-Burps tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Boobs-‘n-Burps zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
   
 8. Retourzending
  • In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, heeft de Koper het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, op eigen kosten en op eigen risico terugsturen naar

   Boobs-‘n-Burps N.V.
   Engels plein 31
  • 3000 Leuven
  • België
    
  • Dit geldt enkel voor ongebruikte, onbeschadigde, ongewassen goederen met origineel label aangehecht en in de originele verpakking.
  • Tijdens de solden- of koopjesperiode (in de maanden januari en juli), kunnen afgeprijsde artikelen niet geruild of geretourneerd worden. Alle aankopen zijn definitief en op eigen risico van de klant.
  • Buiten deze periodes kunnen afgeprijsde artikelen ("Happy Prices") geruild worden mits betaling van een nieuwe verzendingskost. Voor afgeprijsde artikelen wordt geen aankoopbedrag teruggestort en kan enkel een waardebon voor toekomstige aankopen worden gegenereerd.
  • De kosten en het risico voor het retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening van de Koper. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien nodig, houden wij dit bedrag in op een aan u terug te storten geldbedrag.
  • Boobs-‘n-Burps zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending reeds gedane betalingen voor de teruggezonden goederen terugstorten. Aangerekende verzendkosten en kosten voor het terugbetalen van het aankoopbedrag zullen hierbij in rekening worden gebracht.
    
 9. Klachten
  • In geval van klacht wegens niet-conforme of incorrecte levering, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien (14) dagen na levering om ontvankelijk te zijn.
  • In geval van verborgen gebreken, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
  • Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek, elke niet-conformiteit of elke fout met betrekking tot de levering die dan kon worden vastgesteld.
    
 10. Overmacht
  Boobs-‘n-Burps is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen maar niet beperkt tot productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Boobs-‘n-Burps, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
   
 11. Persoonsgegevens
  Door te bestellen op de internetsite van Boobs-‘n-Burps, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt zoals uiteengezet in onze Privacy Policy.
   
 12. Bewijs
  Koper en Verkoper aanvaarden binnen het kader van hun relaties het gebruik van electronisch bewijs, zoals email, electronische bestanden of backups.
 13. Diversen
  • Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boobs-‘n-Burps nietig zijn of in strijd met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. De betreffende bepaling zal worden vervangen door een door Boobs-‘n-Burps vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  • Boobs-‘n-Burps behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
  • Op de overeenkomst zullen die Algemene Voorwaarden gelden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. De Koper kan deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.
 14. Kolf verhuur via één externe verhuurpunt
  De algemene voorwaarden voor de huur van een kolf bij één van onze externe verhuurpunten vind je hier.
   
 15. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door de Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.