Gespecialiseerd in borstvoeding
Voorbereid vanaf je zwangerschap!

Questions?

Achter deze webshop staat een gemotiveerd team dat het allerbeste wil voor haar online klanten, want we wéten hoe moeilijk het soms kan zijn om met een pasgeboren baby (of dikke buik) te gaan winkelen.

Daarom hechten we net zoveel belang aan onze online-klanten als aan de klanten die wel tot in één van onze winkels geraken. We willen ons engageren om te werken aan een continue verbetering van de online-winkel.

Wil je ons iets laten weten, ondervind je een probleem of heb je een vraag waar je niet onmiddellijk het antwoord op vindt in onze FAQ sectie, blijf er niet mee zitten en vul asjeblieft onderstaand formulier in. We komen bij je terug, nog voor je blueberrypie hebt kunnen zeggen !

Roeline & team

Indien je via telefoon gecontacteerd wilt worden, laat dan je telefoonnummer achter
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze Website

Boobs-‘n-Burps NV, hierna “Boobs-‘n-Burps”, “wij”, “we” of “ons”, beheert deze website. Lees a.u.b. deze voorwaarden zorgvuldig alvorens gebruik te maken van onze webshop. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen op deze website zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. Boobs-‘n-Burps doet z’n uiterste best en al het redelijk mogelijke om de kenmerken van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hoewel dit ook geldt voor de kleuren van onze producten, is de kleur die u ziet afhankelijk van uw computer en kunnen we niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen.

 1. Producten, inhoud en specificaties
 2. Nauwkeurigheid van gegevens
 3. We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken.
 4. Gebruik van deze website
 5. Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het eigendom van Boobs-‘n-Burps, en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is niet toegestaan om de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.
 6. Merkenrecht
 7. Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons of onze leveranciers. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar.
 8. Links naar deze website
 9. Het is toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 10. Links naar derde partijen
 11. Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Boobs-‘n-Burps of die niet door ons worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Wij geven geen garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.
 12. Gebruikersgegevens
 13. Materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst ("gebruikerscommunicaties") zijn niet vertrouwelijk en niet aan enig eigendomsrecht onderworpen, en worden ook als zodanig behandeld. Wij kunnen alle gebruikerscommunicaties voor welk doel dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, reproductie, verzending, bekendmaking, publicatie, uitzending, ontwikkeling, productie en / of marketing, en op welke wijze dan ook aanwenden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. We kunnen toezicht houden op gebruikerscommunicaties, maar zijn hiertoe niet verplicht. We zijn niet verplicht om gebruikerscommunicaties te gebruiken, retourneren of beantwoorden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties, al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.
 14. Beperking van de aansprakelijkheid
 15. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retailpartners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website, aansprakelijk tegenover een externe partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of als resultaat van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten op dergelijke websites, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond, en ongeacht het feit of u bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid. In geval van een probleem met deze website of enige inhoud gaat u ermee akkoord dat uw enige genoegdoening is deze website niet langer te gebruiken. In geval van een probleem met de producten of diensten die u heeft aangeschaft op of via deze website gaat u ermee akkoord dat u alleen eventueel recht van verhaal heeft op de producent van dergelijke producten of de leverancier van dergelijke diensten, overeenkomstig de garantievoorwaarden van de betreffende producent of leverancier, of recht heeft op retournering en terugbetaling met betrekking tot dergelijke producten en diensten conform de richtlijnen voor retournering en terugbetaling zoals op deze website vermeld.
 16. Herziening van deze voorwaarden
 17. Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.
 18. Rechtskeuze en bevoegdheid
 19. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.
 20. Beëindiging
 21. U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website ten allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.
 22. Aanvullende ondersteuning